تبلیغات
yasin - صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

یکشنبه نوزدهم تیرماه سال 1390 08:00 ق.ظ

نویسنده : سیدهادی حسینی

صورت مغایرات بانکی

 

ازمقایسه ثبت دفترموسسه و صورتحساب بانک نتیجه می گیریم هرمبلغی درستون بدهکاردفترموسسه درج شده باشد همان مبلغ درستون بستانکار صورتحساب ثبت شده وبالعکس هرمبلغی در ستون بستانکار موسسه ثبت شده ،همان مبلغ درستون بدهکارصورتحساب درج شده است.

ممکن است درانتهای هرماه موجودی حساب موسسه بامانده صورتحساب بانک مطابقت نداشته باشد.

موسسه برای مشخص شدن دلیل این عدم مطابقت اقدام به تهیه صورت مغایرت بانکی می نماید.

 عوامل مغایرت بین مانده دفاتر وصورتحساب بانک:

1- چکهای صادره که برای وصول به بانک ارائه نشده باشند.

2- چکهای دریافتی ازسایرین مانند دانشجویان جهت وصول به بانک ارائه شده باشد ولی برگشت خورده باشد.

3- وجوه بین راهی

4- واریزهای اشخاص ودانشجویان به حساب جاری موسسه که اعلامیه بستانکارآن به موسسه ارائه نشده باشد.

5- برداشت بانک ازحساب موسسه به عنوان کارمزدکه اعلامیه بدهکار آن  به موسسه نرسیده باشد.

6- اشتباه یکی ازطرفین درثبت رقم.

 مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

به منظورحصول اطمینان ازدرستی عملیات بانک مراحل تهیه صورت مغایرت به شرح زیراست:

الف - دریافت صورتحساب جاری بانک توسط فاکس یا اینترنت

ب - مقابله کردن اقلام ثبت شده درستون بدهکاردفتربااقلام ثبت شده درستون بستانکارصورتحساب دریافت شده ازبانک وقراردادن علامت تیک درمقابل اقلام مشابه ویکسان.

ج - مقابله کردن اقلام ثبت شده درستون بستانکار دفتر بااقلام ثبت شده درستون بدهکارصورتحساب دریافت شده ازبانک وقراردادن علامت تیک درمقابل اقلام مشابه ویکسان.

د مشخص کردن اقلام باز دفتر باصورتحساب بانک (اقلام تیک نشده) به دورآنهاکه ازموارد مغایرت اند.

ه تحلیل موارد مغایرت ویافتن  علت وتاثیرآن با موجودی.

پس ازروشن شدن اقلام بازوتحلیل آنها بایدنسبت به افزایش یاکاهش آنهااز مانده دفتریا صورتحساب بانک به یک مانده واقعی رسیدونهایتاً نسبت به اصلاح وصدوراسناد اصلاحی وثبت آن دردفتر موسسه اقدام نمود.

نکته: یکسانی تاریخ ، شماره مدرک ومبلغ هرقلم درمواد (ب وَج) ضروری است.

درضمن روش صورت مغایرتگیری دراین موسسه روش رسیدن به مانده واقعی است وپس از تهیه صورت مغایرت بانکی مواردی که به ثبت آنهادر دفاترموسسه نیازباشد باجمع آوری اسناد ومدارک لازم نسبت به ثبت آن اقدام می شود تامانده واقعی حساب بانک دردفاترموسسه بدست آید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -