تبلیغات
yasin - حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

سه شنبه بیست و یکم تیرماه سال 1390 10:13 ق.ظ

نویسنده : سیدهادی حسینی

حقوق و دستمزد :

 حقوق و دستمزد : 1 ) حقوق وزارت کار و امور اجتماعی   2 ) بیمه   3 ) مالیات   4 ) جرائم

 

                                      1389                                 1390                                                        

حقوق پایه                              3.030.000                         3.303.000

مزایای مستمر :                                             

بن کارگری                                  200.000                            280.000

حق مسکن                                  100.000                            100.000

حق خواروبار مجرد                               400                                   400

حق خواروبار متاهل                               800                                    800

حق اولاد : تا 2 فرزند ، به ازائ هر فرزند برابر =     حقوق پایه x    10/1

 

بیمه :

در ایران 30% محاسبه می گردد : 7% سهم کارگر و 23% سهم کارفرما

23% سهم کارفرما : 3 % بیمه بیکاری و 20% بیمه تامین اجتماعی می باشد .

 

اقلام مشمول مالیات بیمه :

1) باز خرید ایام مرخصی : طبق قانون کار 5/2 روز درماه مرخصی وجود دارد یعنی در سال می شود :    30  =  12 x   5/2

9 روز مرخصی جهت ذخیره باز خرید ایام مرخصی نگداری می شود و مابه التفاوت پرداخت می گردد .

 

انواع روش های ذخیره گیری  : 1)  سود وزیانی     2)ترازنامه ای

مثال :

مانده ذخیره باز خرید  سال 1388 به مبلغ 100و مانده 1389 به مبلغ 120 می باشد :

2)هزینه عائله مندی : منظور حق اولاد می باشد

3)هزینه سفر و فوق العاده ماموریت و بن کارگری

4)عیدی = حقوق پایه شخص( به شرط آنکه از 3 برابر حقوق پایه قانونی تجاوز نکند ) x  2

5)ما به التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار درایام بیماری

درحالت عادی مشمول بیمه می باشد ، ولی در زمان بیماری جز اقلام مشمول بیمه نیست .

6) حق شیر

7) پاداش نهضت سواد آموزی

8)حق التضمین (کسر صندوق): ماهانه ازطرف شرکت مبلغی به عنوان کسری صندوق پرداخت می گردد که اگر در پایان سال مالی کسری    وجودداشته باشد ، خود صندوقدار مسول کسری خواهد بود .

9)حق سنوات : قانون به ازای هرسال کار معادل 1 پایه حقوق سنوات تعلق می گیرد .

ثبت حسابداری :

هزینه سنوات   xxx

              ذخیره سنوات   xxx

10)پاداش افزایش تولید ( کارانه )

 

ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم :

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

مزایای مستمر : مسکن ، بن و پایه حقوق

مزایای غیر مستمر : اضافه کاری ، ماموریت و بن برای اعیاد

 

ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم :

درایران سالانه بخش نامه ای برای معافیت مالیاتی وجود دارد .

1389 برای هرماه به مبلغ 4.375.000 ریال

1390 برای هرماه به مبلغ 4.850.000 ریال

 

ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم :

نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ( 42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

نظام هماهنگ : مبلغ حقوق پس از کسر معافیت با نرخ 10%

سایر حقوق بگیران : تا مبلغ 42.000.000ریال سالیانه و از 42.000.000ریال بالاتر از ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم


 

   ماده 91 درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 – رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی درایران ورؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2 – رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها ونمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.

6 – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

8 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

9 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

10 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

11 – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماًیا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

12 – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

13 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنظامی وانتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 

جرائم مالیاتی :

ماده 197– نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می باشند، درصورتی که از تسلیم آن ها در موعد مقرر خودداری ویابرخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

دودرصد (2%) حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری یک درصد(1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 199– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تحویل به دارایی :

جریمه عدم ارائه لیست معادل 2% کل حقوق می باشد .

جریمه عدم کسر و عدم پرداخت معادل 20% مبلغ مالیات می باشد .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه بیست و یکم تیرماه سال 1390 10:27 ق.ظ