تبلیغات
yasin - سند حسابداری

سند حسابداری

چهارشنبه پانزدهم تیرماه سال 1390 09:48 ق.ظ

نویسنده : سیدهادی حسینی

دفترکل

عبارت است از مجموعه حساب هایی كه برای ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. نوشتن دفتر كل بعد از رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.
برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر كل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود:
۱- پیدا كردن صفحه حسابی كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.
۲- نوشتن شماره رویداد مالی (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل
۳- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ
٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار
٥- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب
۷- درج شماره صفحه ای از دفتر كل كه ردیف بدهكار رویداد مالی در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه
۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط
۹- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن كلمه «بد» به جای بدهكار یا «بس» به جای بستانكار نمونه ای از انتقال رویداد مالی مؤسسه دانا به حسابهای دفتر كل شرح داده شده.

   دفتر معین:

حساب های معین، مجموعه حساب های كمكی یا مكمل برخی از حساب های دفتر كل هستند.  

   حساب های معین
حساب دفتر کل

 

 

  تراز آزمایشی حساب های دفتر كل

فهرستی از نام و مانده كلیه حساب های دفتر كل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب های دفتر كل گویند، که معمولاً در پایان هر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنها مراحل زیر انجام می شود.
۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش
۲- نوشتن نام و مانده حساب های دفتر كل
۳- محاسبه جمع ستون بدهكار و ستون بستانكار
٤- كشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام كار تهیه تراز آزمایشی است.

   تراز نامه:

از روی تراز آزمایشی حساب های دفتر كل می توان تراز واحد اقتصادی تهیه كرد.

   درآمد و هزینه:
درآمد:

مبالغی كه بابت ارائه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد «درآمد» نام دارد. درآمد موجب افزایش سرمایه و به هنگام افزایش بستانكار می گردد و مانده این حساب بستانكار خواهد شد.
درآمد مؤسسات خدماتی به صورت نقد یا نسیه كسب می شود.  

 

  -ارائه خدمات به صورت نقد:

چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتریان وجه آن نقداً دریافت شود در این صورت در معادله حسابداری از یک سو دارائی های مؤسسه و از سوی دیگر سرمایه مالك مؤسسه افزایش می یابد.  

   - ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):

چنانچه یک مؤسسه، خدماتی برای مشتریان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دریافت نكند، در این صورت مشتری متعهد می شود حق الزحمه این خدمات را در آینده بپردازد.
تحقق درآمدهای غیر نقدی از یک سو موجب افزایش دارائی ها (حساب های دریافتنی) و از سوی دیگر موجب افزایش سرمایه در معادله می گردد.  

   هزینه:

مخارجی كه یک مؤسسه برای ارائه خدمات به مشتریان و كسب درآمد متحمل می شود هزینه نام دارد. هزینه موجب كاهش سرمایه می گردد.  

   صورتحساب سود و زیان:

چگونگی و نتیجه فعالیت های یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان می دهد.
هزینه ها – درآمدها = سود (زیان) خالص
سود خالص <--- هزینه ها < درآمدها
زیان خاص <--- هزینه ها > درآمدها
صورتحساب سود و زیان مؤسسه خدماتی از چهار بخش تشكیل شده است:
۱- عنوان: در این بخش اطلاعات مربوط به نام مؤسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج می گردد.
۲- درآمدها: درآمدهای دوره مالی به تفكیک نوع نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه می گردد.
۳- هزینه ها: هزینه های دوره مالی به تفكیک نوع هزینه نوشته و سپس جمع هزینه ها محاسبه می گردد.
v ٤- سود و زیان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدها و جمع هزینه ها تحت عنوان سود خالص نوشته می شود.  

   پرسشهای فصل 4

پرسشها؟
۱- سند حسابداری چیست؟
سند حسابداری برگه ای است كه اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در آن نوشته می شود.

   ۲- دو مورد از دفاتر حسابداری را نام ببرید؟

دفتر روزنامه عمومی – دفتر معین  

   ۳- درآمد را تعریف كنید؟

مبالغی كه بابت ارائه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد. دریافت حق الزحمه بابت خدمات مربوط به تعمیرات و حمل و نقل نمونه ای از درآمدها می باشد.  

   ٤- وقوع هزینه های نسیه در یک واحد اقتصادی موجب می شود....

الف) هزینه و دارائی افزایش یابد
ب) هزینه افزایش و دارائی كاهش یابد
ج) هزینه و بدهی افزایش یابد
د) هزینه افزایش و بدهی كاهش یابد  
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه پانزدهم تیرماه سال 1390 09:53 ق.ظ